Safer Elderly Care - White Paper
Report

Säkrare äldrevård

Bättre kvalitet inom demensvården

 • Fallolyckor på natten minskade med 33 %
 • Betydande minskning av fallolyckornas
  svårighetsgrad: medelsvåra fallolyckor minskade
  från 8 % till 2 %
 • Bättre vårdbeslut efter att tidigare obevittnade
  fallolyckor har kunnat bevittnas
 • Personalen tar till sig tekniken och har tilltro
  till att den gör patienterna säkrare vilket ökar
  tillfredsställelsen på arbetet
 • Anhörigvårdare anger att de är lugnare när
  tekniken används.

Den nuvarande vårdstandarden går ut på att riskbedöma patienter och personligen kontrollera dem regelbundet. På psykiatriska klinker utförs dessa kontroller vanligen var 15:e minut.

Trots att personalen gör sitt bästa för att följa fastställda riktlinjer, förekommer fortfarande incidenter inom slutenvården.

På demensavdelningar finns en hög risk för fallolyckor. 50 % av fallolyckorna sker i sovrum och skadorna kan vara livsförändrande för patienterna.

Swedish-versionpng

Please read our privacy policy to understand more about how we use your personal information.