Sensor
Date:

Intelligent trygghetssensor för avvikelsedetektion

Great Security, i samarbete med Elektronix & Oxehealth
Projektinfo 

Inom ramen för TestMiljö Halland har en ny typ av trygghetslösning utvecklats, testats och utvärderats tillsammans med nattpersonal i Varbergs kommun. Företaget Great Security levererar i dagsläget tjänsten ”Trygg Hemma” till kommunen, som ger nattpersonal möjlighet att göra tillsynsbesök på distans. I ett samarbete med Elektronix och det brittiska företaget Oxehealth utvecklas en trygghetssensor med tillhörande tjänster - " som i ett första led har testats i detta projekt.

Personalbristen inom vården ökar samtidigt som resurserna är begränsade och befolkningen blir allt äldre. Det här ställer helt nya krav på våra vårdorganisationer. Men tekniska lösningar såsom trygghetssensorer med smarta algoritmer kan frigöra resurser i vården och samtidigt öka tryggheten för brukare och vårdtagare. I detta projekt har företaget Great Security, i samarbete med Elektronix och Oxehealth, testat ett system på äldreboendet Träslövsvägen 23 i Varbergs kommun.

Bakgrund

Företaget Great Security håller på att utveckla en ny trygghetslösning som de önskade testa inom särskilt boende i Varbergs kommun, där de i dagsläget levererar trygghetstjänsten ”Trygg hemma” i form av en kamera för manuell tillsyn. Den nya produkten är en intelligent trygghetssensor, vars algoritm utvecklats av det brittiska företaget Oxehealth. Sensorn har tidigare använts på bl.a. neonatal- och intensivvårdsavdelningar för att monitorera närvaro, puls och andning. Forskning kring sensorns noggrannhet vid mätning av vitalparametrar har utförts i dessa kontexter, och visar på goda resultat. På dessa avdelningar är patienten oftast redan uppkopplat mot olika tekniska utrustningar, och företaget funderade då över vilka andra verksamheter som skulle kunna ha mer nytta av den kontaktlösa monitoreringen. Under projektperioden har de även hunnit färdigpaketera och CE-märka produkten the Digital Care Assistant (DCA), som numera är en medicinteknisk produkt Klass IIa.För att komma in på den svenska marknaden har företagen tagit inriktning mot vård- och omsorg i hemmet, där arbetet med att införa välfärdsteknik för att optimera vårdkvalitet pågår nationellt. Trygghetssensorn är smartare ur ett tekniskt perspektiv än den trygghetskamera som används idag. Den använder teknik som kan detektera närvaro, puls och andning för att sedan hitta avvikelser från det naturliga mönstret och påkalla personal. Detta innebär även att verksamheten, i detta fall äldreboendet på Träslövsvägen 23 i Varberg, kan använda trygghetssensorn på fler sätt än tidigare och skulle behöva utveckla sin arbetsmetod efter detta på sikt. I dagsläget har inga liknande produkter hittats på den svenska marknaden, men forskning kring hur kameror med liknande funktionalitet och syfte kan användas i hemmet pågår. Företagen Oxehealth och Elektronix är leverantörer till Great Security som i sin tur är återförsäljare av kameror och trygghetstjänster i Sverige.

Syfte

Att undersöka om användningen av Oxehealths teknik tillgodoser behovet av en optimerad nattillsyn i ett särskilt boende för äldre, där nattpersonalen har ett uppdrag att ge tillsyn för att det finns risk att personer går upp nattetid och faller.Projektet syftar även till att skapa vägledning i hur den kontaktfria övervakningstekniken bäst kan utvecklas vidare av företagen, för att stötta personal i deras arbete och för att säkerställa trygghet för vårdtagaren.

Genomförande och resultat

Testet genomfördes ute i verklig miljö, tillsammans med nattpersonal från Räddningstjänsten Väst (hemtjänst) och Träslövsvägen 23 (särskilt boende). Inledningsvis arrangerades ett antal workshops för att utröna vilka behov som fanns i verksamheterna och utifrån detta utvecklades systemets gränssnitt, där aktivitet samt insamlad data presenteras. Trygghetssensorn installerades under våren i två rum på särskilt boende, och testades sedan skarpt under september och oktober.Under denna period fanns personal från projektgruppen på plats vid flera tillfällen, för att informera om systemet och svara på frågor. Under en dag i september bjöds intressenter från andra regioner och kommuner in till äldreboendet för att få ta del av resultatet från testerna, samt se hur systemet fungerade. Vid detta tillfälle fanns nattpersonal, enhetschefer, företagsrepresentanter samt projektgruppen på plats. Avslutningsvis så intervjuades de personer ur personalen som använt sig av det nya systemet med trygghetssensorn, både enskilt och i grupp, för att kunna utvärdera faktorer såsom hur tekniken fungerat och hur upplevelsen att vara involverad i ett test har varit.Utvärderingen visade på positiva resultat, både kopplat till användning av systemet samt att vara involverad i utvecklingen av en ny produkt. För att kunna implementera en digital tjänst likt detta system i kommunal verksamhet så krävs flera led av ytterligare förändringar i verksamhetens struktur. Bland annat behövs rutiner för datahantering och säker nätverksanslutning, samt en affärsmodell kring ägandet av systemet med tillhörande sensor och mjukvara.


Från vänster: Hugh Lloyd-Jukes (Oxehealth Ltd), Elin Jonsson (Hälsoteknikcentrum Halland), Johannes Ahlgren (Elektronix AB), Katrin Engelmann (Oxehealth Ltd), Anna-Lena Junghov (Varbergs kommun), Daniel Svensson (Great Security Sverige AB). Bild: Pressbild

Behov

I svenska kommuner utför man tillsynsbesök under nattetid, såväl inom hemtjänsten som på särskilda boenden. Något som utretts de senaste åren är huruvida teknik kan underlätta nattetid, både för den boende och för personalen. Nattpersonalen har uttryckt ett behov av att kunna utföra tillsyner på ett sådant sätt att de undviker att väcka personer i onödan.På flera olika ställen runtom i Sverige har man börjat använda sig av trygghetskameror för att personal skall kunna utföra tillsynsbesök på distans. Med detta försvinner momentet där det finns risk att personal går in och väcker den boende, men de har fortfarande inte koll på vad som händer under tidsperioderna mellan besöken.

Referenser
  • [1] Tarassenko L, Villarroel M, Guazzi A, Jorge J, Clifton DA, Pugh C. (2014). Non-contact video-based vital sign monitoring using ambient light and auto-regressive models. Physiol Meas. 2014;35:807 "831. doi: 10.1088/0967-3334/35/5/807.
  • [2] Villarroel M, Guazzi A, Jorge J, Davis S, Watkinson P, Green G, Shenvi A, McCormick K, Tarassenko L. (2014). Continuous non-contact vital sign monitoring in neonatal intensive care unit. Healthcare Technology Letters 1(3). doi: 10.1049/htl.2014.0077
  • [3] Tomlinson H, Dunkley N, Gibson O, Watkinson P, Tarassenko L. (2016). Assessing the feasibility of non-contact vital sign monitoring in the clinical setting. Celebrating Urgent Care Research in the Thames Valley: 2 nd Annual Conference, Oxford, November 2016.
  • [4] Ede J, Darbyshire J, Vallance D, Tomlinson H, Dunkley N, Gibson O, Tarassenko L, Watkinson P. (2016). Non-contact monitoring of vital signs in intensive care. Research in Clinical Practice conference, John Radcliffe Hospital, Oxford, November 2016.
  • [5] Das M, Murray K, Surrall S, Jones S, Gibson O. (2016). Non-contact health monitoring in secure mental health settings: patient and staff studies at Broadmoor Hospital. Research in Forensic Mental Health Services, London, October 2016.